Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
(Po-Pá, 8-16 hod.)
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
 1. Úvod
 2. Obchodní podmínky
 3. Obchodní podmínky
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky společnosti NekHorti s.r.o.
OBCHODNÍ PODMÍNKY
obchodní společnosti
NekHorti s.r.o.
se sídlem Onomyšl 69, 285 04 - Onomyšl
identifikační číslo: 17643911
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl C, vložka 373847
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na
internetové adrese Domky-Obchod.cz
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“)
obchodní společnosti NekHorti s.r.o. , se sídlem Onomyšl 69, 285 04
– Onomyšl , identifikační číslo: 17643911, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
373847 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením §
1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva
a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě
kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi
prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“)
prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový
obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné
na internetové adrese www.domky-obchod.cz (dále jen „webová
stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen
„webové rozhraní obchodu“).
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba,
která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou
osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své
podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu
povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné
sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají
přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí
kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou
vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém
jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či
doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti
vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních
podmínek.
2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové
stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní.
Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět
objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to
webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět
objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní
obchodu.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je
kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje
uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně
povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu
a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským
jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost
ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského
účtu.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského
účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v
případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 rok nevyužívá,
či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy
(včetně obchodních podmínek).
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být
dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu
hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř.
nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích
osob.
3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní
obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen
uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst.
2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to
včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení
zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno
obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z
přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží
zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém
rozhraní obchodu. Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě
kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto
ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní
smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o
nákladech spojených s balením a dodáním zboží, a o způsobu a
času dodání zboží. Informace o nákladech spojených s balením a
dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze
v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České
republiky. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma,
je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na
straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny
dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní
obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní
smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k
odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež
je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle
předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a
kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.
3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář
ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje
zejména informace o:
3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do
elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném
způsobu doručení objednávaného zboží a
3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále
společně jen jako „objednávka“).
3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu
umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky
kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a
opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko
„Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou
prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po
obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí
elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího
uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen
„elektronická adresa kupujícího“).
3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru
objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané
náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení
objednávky (například písemně či telefonicky).
3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká
doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím
zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu
elektronické pošty kupujícího.
3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na
dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při
použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s
uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení,
náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto
náklady se neliší od základní sazby.
4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle
kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími
způsoby:
1 v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Onomyšl 69,
285 04;
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.123-
8713490238/0100, vedený u společnosti Komerční banka a.s. (dále
jen „účet prodávajícího“);
prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit
prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve
smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní
cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou
obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6
obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží
předem.
4.4. V případě platby v hotovosti, ve výdejně zásilek je kupní
cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je
kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen
uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního
symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek
kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné
částky na účet prodávajícího.
4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany
kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6),
požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží
kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se
nepoužije.
4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím
kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno
obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně
plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový
doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po
uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na
elektronickou adresu kupujícího.
5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837
občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy
o dodávce:
5.1.1. zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo
přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
5.1.2. zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou
dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své
povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
5.1.3. zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví
nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující
porušil, a
5.1.4. zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového
programu v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil.
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních
podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit,
má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2
občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do
čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba
odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo:
5.2.1. poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné
objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
5.2.2. poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z
několika položek nebo částí, nebo
5.2.3. první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná
dodávka zboží po ujednanou dobu.
5.3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu
odesláno ve lhůtě uvedené v čl. 5.2 obchodních podmínek Pro
odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář
poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních
podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat
mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu
elektronické pošty prodávajícího info@domky-obchod.cz
5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva
od počátku ruší. Zboží kupující zašle nebo předá prodávajícímu
zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od
odstoupení od smlouvy, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží
sám vyzvedne. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud
kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od
kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží
prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno
pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2
obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté
od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy
kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od
kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění
poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným
způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím
kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy,
prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky
kupujícímu dříve, než prodávající obdrží zboží, nebo než mu kupující
prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající
oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení
kupní ceny.
5.7. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením §
1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy
odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy
odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém
případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného
odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je
darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s
rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy
kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku
účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit
i poskytnutý dárek.
6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě
zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné
dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží
na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít
zboží při dodání.
6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží
doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v
objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s
opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným
způsobem doručení.
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen
zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv
závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání
porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky
nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena
práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva
kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou
upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li
prodávajícím vydány.
7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného
plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy
(zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až
2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
7.2. Je-li předmětem koupě hmotná movitá věc, která je
propojena s digitálním obsahem nebo službou digitálního obsahu
takovým způsobem, že by bez nich nemohla plnit své funkce (dále
jen „věc s digitálními vlastnostmi“), použijí se ustanovení ohledně
odpovědnosti za vady prodávajícího také na poskytování
digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, i když je
poskytuje třetí osoba. To neplatí, je-li z obsahu kupní smlouvy i z
povahy věci zjevné, že jsou poskytovány samostatně.
7.3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá
vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc:
7.3.1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i
jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným
ujednaným vlastnostem,
7.3.2. je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž
prodávající souhlasil, a
7.3.3. je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití,
včetně návodu k montáži nebo instalaci.
7.4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných
vlastností:
7.4.1. je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle
používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy,
technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li
technických norem,
7.4.2. věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně
životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá
obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující
rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná
prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci,
zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že
si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy
upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno,
anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,
7.4.3. je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k
montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně
očekávat, a
7.4.4. věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo
předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením
kupní smlouvy.
7.5. Ustanovení čl. 7.4 obchodních podmínek se nepoužije v
případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy
zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při
uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.
7.6. Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou
nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle kupní
smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To
platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena
kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k
ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo
služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.
7.7. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má
se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci
nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující
nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
7.8. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi,
prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány ujednané
aktualizace digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu.
Vedle ujednaných aktualizací prodávající zabezpečí, že budou
kupujícímu poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby si
věc po převzetí uchovala vlastnosti podle čl. 7.3 a čl. 7.4
obchodních podmínek, a že bude na jejich dostupnost upozorněn
7.8.1. po dobu dvou let, mají-li být podle kupní smlouvy digitální
obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po
určitou dobu, a je-li ujednáno poskytování po dobu delší dvou let,
po celou tuto dobu,
7.8.2. po dobu, po kterou to kupující může rozumně očekávat,
mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba
digitálního obsahu poskytnuty jednorázově; to se posoudí podle
druhu a účelu věci, povahy digitálního obsahu nebo služby
digitálního obsahu a s přihlédnutím k okolnostem při uzavření
kupní smlouvy a povaze závazku.
7.9. Ustanovení čl. 7.8 obchodních podmínek neplatí v případě,
že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť
upozornil, že aktualizace poskytovány nebudou a kupující s tím při
uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.
7.10. Neprovedl-li kupující aktualizaci v přiměřené době, nemá
práva z vady, která vznikla pouze v důsledku neprovedené
aktualizace. To neplatí v případě, že kupující nebyl upozorněn na
aktualizaci nebo na důsledky jejího neprovedení anebo aktualizaci
neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku nedostatku v návodu.
Mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba
digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu a
projeví-li se nebo vyskytne-li se vada v době podle čl. 7.8.1 a čl.
7.8.2 obchodních podmínek, má se za to, že jsou digitální obsah
nebo služba digitálního obsahu poskytovány vadně.
7.11. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době
dvou let od převzetí. Je-li předmětem koupě věc s digitálními
vlastnostmi a mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo
služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu,
může kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo
projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší
dvou let, má kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v
této době. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba
pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou kupující nemůže
věc užívat.
7.12. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění.
Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo
opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný
nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí
zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla
bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna
bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout
vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné
zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc
měla bez vady.
7.13. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím
vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž
se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K
odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady.
Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v
souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila,
prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené
nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.
7.14. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit
od kupní smlouvy, pokud:
7.14.1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v
souladu s čl. 7.13 obchodních podmínek,
7.14.2. se vada projeví opakovaně,
7.14.3. je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
7.14.4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že
vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných
obtíží pro kupujícího.
7.15. Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od
kupní smlouvy (ve smyslu čl. 7.14 obchodních podmínek); má se za
to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od kupní
smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného
odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc
odeslal.
7.16. Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla
koupena. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě
prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne
vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.
7.17. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná
osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli
provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na
sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb,
případně i ve svém sídle. Prodávající je povinen kupujícímu vydat
při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede
datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký
způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje
kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení
opravy.
7.18. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a
kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů
ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím
nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí
digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na
hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být
reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze
digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro
nějž je kupující požadoval.
7.19. Po marném uplynutí lhůty podle čl. 7.18 obchodních
podmínek může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo
požadovat přiměřenou slevu.
7.20. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a
způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy,
a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí
reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k
provedení opravy.
7.21. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně
uplatnit zejména osobně na adrese sídla společnosti, telefonicky
na čísle 730 501 925 či elektronickou poštou na adrese
info@domky-obchod.cz .
7.22. Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada
nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva.
Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po
uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná,
pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno
včas.
7.23. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností
prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
7.24. Prodávající či jiná osoba může kupujícímu poskytnout nad
rámec jeho zákonných práv z vadného plnění také záruku za jakost.
8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní
ceny zboží.
8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými
kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n)
občanského zákoníku.
8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající
prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na
elektronickou adresu prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti
kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.
8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní
smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem
Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová
adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line
nacházející se na internetové adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení
sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem
Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa:
http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21.
května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně
nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení
spotřebitelských sporů on-line).
8.6. Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo
státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě
živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci
své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí
ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních
údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu
mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů.
8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností
ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13
Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení
GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro
účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a
pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní
prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
10.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č.
480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o
změně některých zákonů (zákon o některých službách informační
společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním
obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na
telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči
kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se
zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání
obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního
dokumentu.
10.2. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním
cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím
zvláštního dokumentu.
11. DORUČOVÁNÍ
11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu
kupujícího.
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní
(zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým
právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je
spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení
právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v
případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6
odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze
dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové
vztahy (Řím I).
12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné
nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných
ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému
ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností
jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je
archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro
odstoupení od kupní smlouvy.
V Onomyšl 17.02. dne 2023

Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
Zahradní domky na klíč
 • Nabídneme 
 • Natřeme
 • Namontujeme
 • Položíme střešní krytinu
 • Předáme
 • V případě námitek řešíme
Na nás se můžete spolehnout
 • Mnohaletá praxe v oboru
 • Férové  a profesionální jednání
 • Flexibilní přístup
 • Kvalitní zahradní domky od renomovaných výrobců
 • Prodejem to nekončí, držíme záruku na kvalitu materiálu až 5 let. 
Kontakty
Domky-Obchod.cz - Zahradní domky
(Po-Pá, 8-16 hod.)
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz